blog

Yoji Yamada的东京Kazoku Trailer

<p>Yigujiro Ozu的1953年杰作东京物语(东京物语)的第一部预告片,简称东京家族(东京家族,或东京Kazoku),已经发布......在8月份发布的前10秒扩展为预告片[1]</p><p>这部由Hashizume Isao,Yoshiyuki Kazuko,Nishimura Masahiko,Natsukawa Yui,Nakajima Tomoko,Hayashiya Shozo,

查看所有